Trening: NABAVKE I AGILNO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA RAZVOJA INFORMACIONIH SISTEMA

From Decembar 14, 2015 11:00 until Decembar 15, 2015 16:00
Hits: 214724
Garantovano održavanje treninga prema najavljenom rasporedu. 
 • Znate većinu funkcionalnosti kojih očekujete od vašeg budućeg informacionog sistema ali ipak niste sigurni oko svih detalja? 
 • Želite model upravljanja projektima koji dozvoljava promjenu: da dodate neke funkcionalnosti kojih se niste sjetili kada ste pripremali tendersku dokumentaciju ili da promijenite one koje ste pogrešno specificirali?
 • Niste sigurni da li su vaše tehničke specfikacije dovoljno detaljne i razumljive kako bi potencijalni ponuđači razumjeli vaša očekivanja i opseg projekta?
 • Osjećate da postoji problem u komunikaciji sa pružateljimia usluga; nedostaje pozitivan duh u vašoj saradnji?
 • Želite uspješan projekat iz prvog pokušaja, bez aneksa na ugovor ili novih procedura nabavki?

Ovo su pitanja sa kojima se mnogi IT menadžeri svakodnevno susreću. Srećom, postoji način da se izbjegnu i umanje rizici karakteristični za razvoj inovativnih, custom-made softverskih rješenja. 

Bosnia Agile sa zadovoljstvom predstavlja agilni pristup upravljanju projektima razvoja informacionih sistema - fleksibilan, holistički pristup razvoju softverskih proizvoda gdje ćete vi i razvojni tim ugovorenog ponuđača raditi kao jedan tim, prakticirajući agilnost u iterativno-inkrementalnom razvoju, svjesni da je nemoguće predvidjeti sve detalje o projektu unaprijed i da će znanja do kojih se dođe u implementaciji projekta vjerovatno biti ključna za razvoj softverskog proizvoda koji vam pruža optimalnu poslovnu vrijednost.

T R E N I N G

Nabavke i agilno upravljanje projektima razvoja informacionih sistema

Hotel "Sarajevo", Sarajevo, 14.-15. decembar 2015.

O TRENINGU

Agile je danas najprakticiraniji pristup razvoju inovativnih IT rješenja. Tradicionalni pristupi upravljanju IT projektima, bazirani na strogoj faznoj implementaciji, pokazali su slobisti koje prečesto vode ka djelomično ili potpuno neuspješnim rezultatima. Posljednje istraživanje iz 2014. godine, pokazalo je da čak 94% softverskih kompanija prakticira agilni razvoj, te da je većina njih implementirala agilne prakse bazirane na Scrum okviru. Jedan od ciljeva ovog treninga je da izgradi vaše kapacitete da sudjelujete u aktivnostima predviđenim Scrum praksama softverskih kompanija sa kojima sarađujete, uz oobjašnjavanje zašto prakticiranje ovog projektnog okvira povećava vaše šanse za uspjeh projekta i razvoj za vas vrijednog softverskog proizvoda. Također ćemo objasniti kako da nabavite ovu vrstu usluge i kako da uspješno sarađujete sa odabranim ponuđačem do kraja projekta. 

Na ovom dvodnevnom treningu razvićemo sposobnosti polaznika da pravilno pristupe razvoju inicijalnog plana za svoje softverske proizvode, pripreme tendersku dokumentaciju i tehničku specifikaciju informacionog sistema u formi inicijalnog Product Backlog -a (SRS (System requirements specification) dokumenta), kako da provedu postupak (javne) nabavke, kako da prakticiraju agilni razvoj sistema te kako da naprave sistem kontinuiranog održavanja i poboljšavanja sistema u garantnom periodu i poslije njega. Trening će biti vrlo interkativan i kolaborativan.

Ako ste IT projekt menadžer ili IT saradnik koji radi u ne-softverskoj organizaciji, trebali bi se zainteresovati za ovaj trening iz dva ubjedljiva razloga: 

 • Da naučite kako radi Scrum, danas na svijetu najpopularniji agilni okvir i uopšte globalno najpopularniji pristup razvoju softvera, i kako da ispravno prakticirate ulogu Product Owner-a u vašim projektima. Na ovaj način možete dramatično uvećati šanse za uspješan razvoj informacionog sistema koji donosi optimalnu poslovnu vrijednost vašim internim i eksternim stakeholder-ima i krajnjim korisnicima.
 • Da naučite kako da agilne prakse, alate i tehnike iz razvojnog procesa, upotrijebite na upravljanje cijelim projektom. 

Ovaj trening je usmjeren upravo na to: razvoj vaših kapaciteta za lakše upravljanje agilnim projektima od početka do kraja te pružanje relevatnog okvira i dokumenata za nabavku i ugovaranje usluge agilnog razvoja softvera kao izrazito kolaborativnog modela.  Prezentiraćemo praktične alate i tehnike koje možete koristiti, i objasniti agilnost iz perspektive klijenta u svim fazama IT projekta: od pripreme sistemske specifikacije, elemenata uslova (javne) nabavke, preko prakticiranja obaveza Scrum Product Owner-a sa ugovorenim ponuđačem u toku razvoja sistema; do osiguranja održivosti razvijenog rješenja i uspostave sistema kontinuiranog poboljšanja.

POLAZNICI PRETHODNOG TRENINGA SU REKLI...

"Jako dobro koncipiran kurs i veoma interesantan inovativan pristup razvoju informacionih sistema koji će, po mom mišljenju, svim ugovornim organima  osigurati kvalitetniju implementaciju projekata u oblasti informacionih tehnologija."

Ivana Šarić, šef Odsjeka za e-Vladu, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH

***

"Kurs je bio odličan sa dosta korisnih i praktičnih informacija. Za mene je posebno bilo bitno što je obrađen i aspekt javnih nabavki i gdje je jasno predočena primjena Agilnog pristupa u cijelom procesu javnih nabavki od inicijalne projektne ideje, projektnog prijedloga, projektnog zadatka i TD. Predavač je iz svoj bogatog iskustva u javnim nabavkama a vještinama u Scrum-u uspješno vodio i obuhvatio kompletnu  tematiku."

Sabahudin Suljević, stručni saradnik za IT, Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH

***

"Kurs prezentira, kao i druge dobre prakse i ideje, nešto što ste oduvijek trebali radili. Ako niste, pomoći će da sagledate bolji način za svoje potrebe. Na kraju kursa, od predavača se dobije i neočekivani bonus: pripremljeni obrasci za javnu nabavku, po agilnom principu, što je od praktične pomoći."

Timur Gadžo, direktor Zavoda za informatiku i statistiku, Kanton Sarajevo

***

"Kurs je odlična prilika za upoznavanje suštine agilnog razvoja softverskih rješenja, kao i pripremu odgovarajuće tenderske dokumentacije u skladu sa tim."

Damir Hadžić, Šef odsjeka za projektovanje, razvoj i implementaciju IT sistema, Porezna uprava Federacije BiH

***

"Scrum metodologija očigledno oslobađa analitičara/projektanta zabluda, sporosti, nepreciznosti, neujednačenosti u razvoju, loših rezultata, stresova i sl., a nudi kontinuiran, ravnomjeran, fokusiran, precizan, pravovremen i kvalitetan razvoj. Naravno ako su i drugi faktori ispunjeni: razumijevanje glavnih stakeholder-a, korektan i profesionalan nivo dijaloga između članova tima, te profesionalne relacije i komunikacija investitor-izvođač projekta."

Safet Jakupović, Stručni savjetnik za IT, Vrhovni sud Federacije BiH

***

"Kurs smatram korisnim za ljude koje rade u javnom sektoru, pogotovo u odjelu javnih nabavki i IT odjelu. Ovaj način rada, odnosno nabavke i razvijanja informacionih sistema, koristan je ukoliko bi se primjenio u potpunosti, po svim principima agilnih metoda, ali i kada se primjeni samo u određenoj mjeri. Smatram da ovakav način nabavke sistema, dovodi do željenog rezultata i cilja, prema uslovima naručioca sistema, smanjuje mogućnost greške, kao i velikog vraćanja unazad zbog ispravljanja grešaka. Tako da nam ovaj kurs daje inovativnost u javnim nabavkama inf. sistema, koje u velikoj mjeri olakšavaju i poboljšavaju sami proces."

Amer Turčinović, Sistem inženjer, Vlada Tuzlanskog kantona 

TEME TRENINGA

Kako danas nabavljamo i razvijamo informacione sisteme?  

 • Zašto su mnogi projekti razvoja informacionih sistema djelomično uspješni ili potpuno neuspješni?
 • Uvod u agilnost;
 • Tradicionalni vs. Agilni razvoj: Zašto agilni razvoj dovodi do boljih rezultata

Agilni razvoj informacionih sistema pomoću Scrum-a

 • Scrum uloge
 • Scrum aktivnosti i artifakti
  • Product Backlog i njegovo uređivanje
  • Sprint i aktivnosti u sprintu

Agilni projekt menadžer

 • Osobine i odgovornosti
 • Jedan radni dan u razvoju
 • 8 principa rada

Razvoj inicijalnih sistemskih specifikacija 

 • Pristupi otkrivanju i specificiranju korisničkih zahtjeva;
 • Korisničke priče (user stories) i njihovo progresivno rafiniranje;
 • Praktični alati i tehnike otkrivanja, zapisivanja i vizualizacije korisničkih zahtjeva;
 • Primjer tehničke specifikacije.

Priprema tenderske dokumentacije i (javna) nabavka usluge agilnog razvoja

 • Opis predmeta nabavke sa rezultatima koje ugovoreni ponuđač treba postići;
 • Posebni uslovi po pitanju dizajna i agilnog razvoja sistema;
 • Uslovi održavanja u garancijskom periodu;
 • Prijedlog dinamike implementacije projekta;
 • Uslovi u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača;
 • Uslovi u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača;
 • Kriteriji za dodjelu ugovora i evaluacija ponuda. 

Sprintanje (razvoj informacionog sistema) sa ugovorenim ponuđačem

 • Aktivnosti planiranja sprinta
 • Učešće agilnog projekt menadžera u izvršenju sprinta
 • Aktivnost pregleda rezultata sprinta
 • Retrospektiva sprinta

Alati i tehnike za podršku agilnom razvoju 

 • Alati za kolaborativni rad, vizualizaciju, prijavu i praćenje zadataka. 

Predstavljamo model standardne tenderske dokumentacije za nabavku usluge agilnog razvoja informacionih sistema pripremljen u skladu sa odredbama novog Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14). 

U fokusu sadržaja dokumenta je opis predmeta nabavke, opis procesa implementacije projekta, kriteriji za učešće i dodjelu ugovora te druga pitanja, pa je isti primjenjiv i u organizacijama koje nisu obveznici Zakona o javnim nabavkama BiH.

ZA KOGA JE OVAJ TRENING NAMJENJEN?

 • Projekt menadžeri u javnom sektoru, privatnom sektoru, nevladinim i drugim organizacijama uključenim u projekte razvoja informacionih sistema i servisa;
 • IT profesionalci svih profila zainteresovani za agilno upravljanje projektima razvoja softvera;
 • Stručnjaci iz oblasti nabavki uključeni u nabavke informacionih sistema i servisa.
Napomena: Scrum je agilni okvir za razvoj kompleksnih proizvoda. Iako je inicijalno formalizovan za softverske projekte, uspješno se primjenjuje i za mnog druge kompleksne i inovativne proizvode pa je ovaj trening od praktične vrijednosti i za tradicionalne projekt menadžere. Ipak, trening će se bazirati na IT domen.

ZAŠTO AGILNI RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA?

 • Ugovorni organ ne mora unaprijed specificirati očekivano rješenje u detalje, već se očekuje da je u stanju prilično precizno definirati svoje poslovne ciljeve i potrebe. Ugovorni organ se fokusira na to šta će donijeti najveću vrijednost organizaciji.
 • Promjene želja ugovornog organa su dio agilnog radnog procesa, šta znači da te promjene (vrlo vjerovatno) neće voditi ka prekoračenju budžeta, kako je to uobičajeno u tradiocionalnom projektu kod upravljanja promjenama. 
 • Tehnička specifikacija budućeg sistema će biti dovoljno opsežna da ponuđač može procjeniti realnu vrijednost svoje ponude, a opet dovoljno fleksibilna da ugovorni organ, na osnovu novih saznanja u toku projekta, može mijenjati zahtjeve kako bi dobio najveću vrijednost u sistemu koji se razvija.     
 • Ugovorni organ i ugovoreni ponuđač zajedno implementiraju projekat - kroz kontinuirani angažman u planiranju posla i pregledanju rezultata na početku, odnosno kraju svake iteracije. 
 • Učenje i nova saznanja su su središnji i sastavni aspekt agilnog radnog procesa. Iako učenje i poboljšavanje proizvoda nije isključeno u tradicionalnom razvojnom metodu, agilni proces je dizajniran tako da podržava i stimulira proces učenja.
 • Ugovorni organ preuzima lidersku poziciju u vođenju razvoja proizvoda čime se povećavaju šanse za uspjeh projekta iz prvog pokušaja.
 • Rad na inovativnim projektima sa kreativnim ljudima je zabavan!

DATUM I MJESTO

14 - 15.12.2015

Hotel "Sarajevo"

Džemala Bijedića 169 A

71000 Sarajevo 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA TRENINGU

Standardna kotizacija: 299 KM* + 17% PDV

Ručak, kafe pauze i materijali uključeni u cijenu.

*Članovi Bosnia Agile udruženja dobijaju 10% popusta na cijenu kotizacije.

REGISTRACIJA

Registracija na trening je otvorena i dostupna putem prijavnog obrasca.

Po registraciji, izvršite uplatu kotizacije. Podaci za uplatu su:

Banka primaoca: UniCredit Bank d.d

Adresa banke: UniCredit Bank d.d, Kardinala Stepinca b.b, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Transakcijski račun: 3387202206363167

Primalac: Udruženje za podršku razvoju agilnih metoda u BiH

Adresa primaoca: Milana Preloga 12, 71000 Sarajevo, BiH

Svrha uplate: Pohađanje treninga "Nabavke i agilno upravljanje projektima"

SATNICA

Ponedeljak, 14.12.2015.

10.00-11.30 - Predavanje

11.30-12.00 - Kafe pauza

12.00-13.30 - Predavanje

13.30-14.30 - Ručak

14.30-16.00 - Predavanje

Utorak, 15.12.2015.

10.00-11.30 - Predavanje

11.30-12.00 - Kafe pauza

12.00-13.30 - Predavanje

13.30-14.30 - Ručak

14.30-16.00 - Predavanje

 

PREDAVAČ

Kemal Bajramović, dipl.ing.el.

Suosnivač, Agile/Scrum trener u Bosnia Agile 

Kemal je IT projekt menadžer zaposlen u Agenciji za državnu službu BiH na radnom mjestu šefa Grupe za IT. U ovaj trening unosi višegodišnje iskustvo u agilnom upravljanju IT projektima, radu sa razvojnim timovima softverskih kompanija, razvoju projektne dokumentacije i rješavanju brojnih izazova sa kojima se susreće IT projekt menadžer u razvoju informacionih sistema. On ima preko 10 godina predavačkog iskustva. Drži treninge i predavanja na teme AgileScrum, javnih nabavki IT rješenja, e-Uprave i e-Javnih nabavki, na profesionalnim seminarima, treninzima i konferencijama.

On je Certified ScrumMaster® (CSM), Certified Scrum Product Owner® (CSPO), Professional Scrum Product Owner™ (PSPO), Agile Project Management® (AgilePM) certificiran i Management of Value® (MoV) certificiran.


Prethodni događaji

Naše usluge

Kontaktirajte nas

Bosnia Agile
Milana Preloga 12, Sarajevo 71000
Bosna i Hercegovina

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
www.agile.ba